Beleidsplan Stichting United7

Versie 01-01-2020

1. Profiel van stichting United7

De Stichting heeft als grondslag de Bijbel en heeft ten doel het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus. Er wordt samen gewerkt met diverse kerken in Nederland. Verder is de organisatie actief op het gebied van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus via internet, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en de websites www.united7.tv en www.united7.stream. U leest meer over de activiteiten in berichten via de Facebook van Stichting United7.

De stichting werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2016.

Giften via de stichting bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via persoonlijke partner brieven en berichten in de (social)media wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.

2. De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling

Stichting United7 richt zich op mensen in Nederland en Europa met de bovenstaande doelstelling.

Het actuele beleid

In het actuele beleid staan de volgende zaken centraal:

  •   Televisieprogramma
  •   Spreekbeurten
  •   Internet
  •   Livestreamen

3. De werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting United7 zijn gericht op de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus met als concrete activiteiten:

o Televisieprogramma’s maken met een positieve boodschap die worden uitgezonden op United7 en internet tot verbetering van de maatschappij en jezelf.

o Spreekbeurten in Europa in kerken en op conferenties.

o Verkoop van eigen opgenomen materiaal.
o Live streaming van de bovengenoemde punten

Activiteiten

Vanaf mei 2016 tot nu toe heeft de stichting weer veel mogen betekenen voor de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en de bemoediging van medegelovigen. Dit hebben we afgelopen jaren kunnen doen door onder andere te spreken in diverse kerken in Nederland en het buitenland. Hier hebben we spreekbeurten gegeven en zijn in gesprek gegaan met medegelovigen om zo samen geestelijk te groeien. Daarnaast zijn er door de stichting ook dit jaar weer veel Bijbelstudies gemaakt. Deze studies worden wekelijks op internet uitgezonden. Naast de uitzendingen op United7 zijn er ook wekelijks nieuwe programma’s op YouTube en onze andere platformen gezet. Al onze programma’s worden inmiddels gemiddeld zo’n 1000 keer per dag bekeken en dragen zo bij aan het halen van de doelstellingen van de stichting.

Het hulpproject in Cuba is tot grote zegen gebleken voor de plaatselijke bevolking die wij regelmatig kunnen helpen als zij te kort komen en daarmee ook een stuk evangelie kunnen uitdragen naar hen toe. Inmiddels hebben we al diverse lokals tot geloof zien komen en gedoopt zien worden. Ook de voorgangers die betrokken zijn bij dit project zien de zegen hiervan op hun werk.

Visie op de toekomst

Ook komend jaar hoopt de stichting haar mooie werk weer voort te kunnen zetten. We blijven wekelijks ons televisieprogramma uitzenden en ook de spreekbeurten en YouTube video’s hopen we weer te kunnen blijven maken.

4. Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een effectieve manier via ons 24/7 player die al onze programma’s continu laat zien. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, ontvangt de stichting ook incidentele donaties van individuele personen.

5. Beheer van fondsen

De fondsen van de stichting zijn bescheiden en worden intern beheerd op rekening NL09INGB0007410076 (ING Bank, op naam van Stichting United7 ITN).

6. Besteding van fondsen

De besteding van fondsen gebeurt in overleg met het bestuur. De bestedingen hebben te maken met kosten huur TV studio, inkoop DVD’s, reclamekosten, hosting website en andere uitzendkosten alsmede support van ons hulpproject in Cuba!

7. Beloningsbeleid

Er worden bij Stichting United7 geen beloningen uitgekeerd. Er wordt enkel en alleen Pro Deo mee gewerkt.

8. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

United7 is een stichting en is ingeschreven te Eindhoven onder nummer 66083400 als de Stichting United7 Postadres: Baltesakker 3, 5625 TC Eindhoven.

Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit familiekring ook een vertegenwoordiging uit kerkelijke resp. andere maatschappelijke kringen.
Het voorzitterschap is in handen van Jeroen Elferink, De secretaris is Michael Eland en de penningmeester is Panc van Duikeren.

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: Dhr J. Elferink, info@united7.tv of Baltesakker 3, 5625 TC Eindhoven.

Telefoon: +31(0)6 53 59 51 90

Email: info@united7.tv

 

 Hoofdlijnen beleidsplan Stichting United 7 Internet Television Network 

Doelstelling

De Stichting wil zoveel mogelijk mensen in hun noden voorzien, waaronder onder andere voedsel en kleding. Verder zet de Stichting zich in om kansarme studenten op te leiden in de filmindustrie.

De Stichting werkt samen met diverse kerken in Nederland. Verder is de organisatie actief op het gebied van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus via internet, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en de websites www.united7.tv en www.united7.stream. 

Algemeen belang

De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting werft per project gelden via fondsen en giften. Overige gelden komen ten goede aan de activiteiten van de stichting.

Gescheiden vermogen

Er is sprake van gescheiden vermogen. Het beheer van de financiën is vastgelegd in de statuten en het beleidsplan.

Bestedingscriterium

Het vermogen van de stichting is beperkt. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan voor het uitvoeren van de activiteiten redelijkerwijs nodig is.

Bestuurdersbeloning / onkostenvergoeding

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Opheffing

Bij opheffing van de stichting zal een batig saldo worden besteed aan een ANBI met een gelijksoortige doelstelling.

Integriteitseisen

Alle betrokkenen (bestuursleden en eventuele vrijwilligers) voldoen aan de integriteitseisen. .

Administratieve verplichtingen

De stichting voldoet aan haar administratieve verplichtingen. Uit de administratie blijkt:

  • welke bedragen per beleidsbepaler zijn betaald aan onkostenvergoeding en vacatiegelden
  • welke kosten de instelling heeft gemaakt
  • wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de instelling.

Publicatieverplichting

De stichting zal haar gegevens en financiële verantwoording binnen de publicatietermijn publiceren via de website https://united7.tv/ 

Taakstelling bestuur

Een beschrijving van de taakstelling en bestuurs verhoudingen is opgenomen in de statuten en zal waar nodig worden aangevuld in het huishoudelijk reglement